Strona główna » Regulamin sklepu Creativa

Regulamin sklepu Creativa

I- 15.10/2022r.

Regulamin

sklepu internetowego www.creativa.sklep.pl

 

Działający pod adresem internetowym www.creativa.sklep.pl Sklep Internetowy, prowadzony jest przez Cube Art Spółka

z Ograniczoną Odpowiedzialnością, wpisaną do Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000711193, z siedzibą w Kaliszu przy ulicy C. Godebskiego 31b, 62-800 Kalisz,

Dane adresowe:

- adres do korespondencji : ul. Wrocławska 172, 62-800 Kalisz

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy jak i utrwalenie jej.

 

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

Sklep – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym: www.creativa.sklep.pl;

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu;

Sprzedawca – Cube Art Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000711193 z siedzibą w Kaliszu NIP 6182169505 REGON 369082265

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między Zamawiającym

a Sprzedawcą

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży,

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca-Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Zamawiający – Klient, Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument zawierający umowę sprzedaży ze Sprzedawcą

Produkt/Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

  1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej w sklepie internetowym www.creativa.sklep.pl

  2. Przed zawarciem umowy sprzedaży Klient jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu
   i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.

  3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie
   w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

  4. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego,
   w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy,
   w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

2. ZASADY ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 

  1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

  2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.creativa.sklep.pl, określenie formy płatności i przesłanie zamówienia.

  3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje znajdujące się na stronach Sklepu internetowego, między innymi takie jak zdjęcia Produktów, ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

  4. Zamawiający po dokonaniu wyboru określonego Produktu lub Produktów, celem zawarcia umowy sprzedaży powinien dokonać rejestracji lub podać niezbędne dane do realizacji zakupu w systemie sklepu poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego z danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia. Sprzedawcę złożonego zamówienia jest potwierdzane przez Sprzedawcę drogą e-mailową lub telefoniczną.

  5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

  6. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu,
   w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy przez
   Konsumenta i Przedsiębiorcy-Konsumenta wterminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru i akceptuje jego postanowienia.

  7. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone
   w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu,
   w którym zamówienie zostało złożone.

  8. Ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

  9. Sprzedawca wystawia dokument potwierdzający sprzedaż jakim jest paragon (specyfikacja zamówienia) lub faktura VAT

 

3. FORMY PŁATNOŚCI I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

  1. Zamawiający ma możliwość dokonania zapłaty:

a) poprzez płatność przelewem – realizacja zamówienia rozpocznie się najpóźniej

w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy podanym

w formularzu zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni. Po upływie wskazanego terminu zapłaty zamówienie zostanie anulowane

b) poprzez płatność przewoźnikowi – przesyłka za pobraniem – realizacja zamówienia rozpocznie się najpóźniej

w następnym dniu roboczym po dokonaniu zamówienia.

c) poprzez płatność przelewem przy odbiorze towaru w punkcie sprzedaży Sprzedawcy po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru, nie dłuższym niż 7 dni. Po upływie wskazanego terminu odbioru zamówienie zostanie anulowane.

d) poprzez płatność elektroniczną, za pośrednictwem systemu Przelewy24: kartą płatniczą, Blik lub poprzez e-przelew – rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24. Do transakcji za pośrednictwem systemu Przelewy24 zostanie doliczona opłata zgodnie z załącznikiem nr 1 lub według aktualnych stawek widocznych podczas składania i akceptowania zamówienia.
Szczegóły dotyczące płatności za pośrednictwem Przelewy24 dostępne są na stronie internetowej usługodawcy:https://dproxy.przelewy24.pl. Realizacja zamówienia rozpocznie się najpóźniej w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy podanym w formularzu zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni. Po bezskutecznym upływie terminu zapłaty zamówienie zostanie anulowane.

 

4. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

 

  1. Zamawiający w procesie zamawiania towaru może wybrać następujące formy dostawy według następującego schematu:

a) dostawa poprzez przewoźnika – np. firmę kurierską,

b) odbiór osobisty w punkcie sprzedaży Sprzedawcy;

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia
   (w szczególności błędny adres, e-mail, numer telefonu), które uniemożliwiają wykonanie umowy przez Sprzedawcę. W przypadku powstania takich wątpliwości odnośnie możliwości realizacji złożonego zamówienia, Sprzedawca podejmie działania w sprawie ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek z jakiego dokonano przelewu.

  2. W momencie odrzucenia zamówienia nastąpi anulowanie zamówienia, a dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych sklepu.

  3. W momencie przekazania przesyłki przewoźnikowi, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail lub SMS pod podany w formularzu nr telefonu z informującą o tym fakcie oraz o formie realizowanej wysyłki.

  4. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. Tabela kosztów dostawy, określa maksymalne koszty przesyłki zamówionych towarów, które czasowo mogą zostać obniżone bez konieczności zmiany treści niniejszego regulaminu.

  5. W przypadku przesłania Towaru za pośrednictwem przewoźnika Zamawiający, obowiązany jest zbadać przesyłkę, m.in..sprawdzić w obecności przedstawiciela przewoźnika Towar pod względem kompletności i ewentualnych uszkodzeń mechanicznych mogących powstać podczas przewozu. Jeżeli stwierdzono, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, Zamawiający obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Do tych czynności należy m.in. sporządzenie wraz z przedstawicielem przewoźnika protokołu szkody w którym zostaną stwierdzone wszelkie braki lub wady Towaru czy niezwłoczne powiadomienie o zaistniałej sytuacji Sprzedawcy.

  6. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny www.creativa.sklep.pl pomiędzy Zamawiającym, a Sklepem prowadzona jest korespondencja
   e-mailowa. W jej ramach Zamawiający będzie otrzymywał na podany przy logowaniu (rejestracji) adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności, oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy.

  7. Potwierdzenie zamówienia - W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów oraz sposobu płatności i odbioru, Zamawiający otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu.

  8. Płatność przelewem - w przypadku kiedy Zamawiający wybrał płatność przelewem, może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy potwierdzenie przelewu przebiegło pomyślnie czy nie. W tym drugim przypadku, e-mail zawiera prośbę o ponowienie próby zapłaty.

  9. Brak potwierdzenia przelewu - w sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem są nieskuteczne Zamawiający otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą
   o kontakt ze Sklepem i zastrzeżeniem, że realizacja zamówionych pozycji została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.

  1. Kompletacja i wysłanie zamówienia - Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu Zamawiający otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt.

  2. Anulowanie zamówienia - W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie Zamawiającego kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z potwierdzeniem anulowania zamówienia.


   5. REKLAMACJE

 

  1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi Towar bez wad.

  2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.

  3. Reklamacja może zostać zgłoszona poprzez:

- przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy,

- przesłanie pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego na adres Sprzedawcy,

- osobiste zgłoszenie reklamacji w siedzibie Sprzedawcy,

- wypełnienie formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie Sklepu,

- wypełnienie wzoru formularza reklamacyjnego stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

  1. Reklamacja powinna zawierać:

- imię i nazwisko Konsumenta lub nazwa firmy Przedsiębiorcy-Konsumenta wraz z nr NIP bądź REGON

- nazwę Towaru oraz datę zakupu,

- datę wystąpienia wady,

- opis i rodzaj dostrzeżonej wady,

- żądanie Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta.

  1. Sprzedawca rozpatrzy reklamację Konsumenta/Przedsiębiorcy-Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.

  2. Sprzedawca zastrzega możliwość weryfikacji czy Klient rzeczywiście należy do kręgu osób oznaczonych jako Przedsiębiorca-Konsument w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

  3. Po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą reklamowany Towar należy wraz z reklamacją przesłać na wskazany przez Sprzedawcę adres.

  4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Sprzedawca, jeśli Konsument/Przedsiębiorca-Konsument nie zażąda inaczej, nieodpłatnie usunie wadę lub wymieni Towar na inny, wolny od wad.

  5. Klient, niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt. 4.6. zobowiązany jest do spisania wraz z przedstawicielem przewoźnika protokołu szkody pod rygorem odrzucenia przez Sprzedawcę reklamacji
   z tytułu braków ilościowych Towaru lub szkód mogących powstać podczas transportu.

  6. Klient, niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, w przypadku zgłoszenia reklamacji, zobowiązany jest przesłać Sprzedawcy dokument potwierdzający zakup reklamowanego Towaru pod rygorem odrzucenia przez Sprzedawcę reklamacji.

 

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

  1. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 6.10. oraz pkt. 6.11.

  2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

- obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,

- polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego

z Towarów,

b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

  1. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu.

  2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt.6.1. wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  3. Sposób złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy – zgodnie z pkt. 7.4.

  4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

  5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru w sposób najtańszy zwykły.

  6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru
   z powrotem.

  8. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsumentwybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  9. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsumentma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania powyższego terminu, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres wskazany przez Sprzedawcę. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

  10. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsumentponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego
   w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
   i funkcjonowania Towaru.

  11. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentw odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta alboPrzedsiębiorcy-Konsumentalub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTÓW

ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR.

 

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji

i dochodzenia roszczeń. Informacje w przedmiocie wskazanych powyżej możliwości oraz zasady dostępu do właściwych procedur znajdują się na stronach internetowych: Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej (http://www.wiih.org.pl), Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (http://www.uokik.gov.pl).

 

 

8. OCHRONA DANYCH

 

 1. Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.

 2. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w formie wiadomości SMS i MMS. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera.

 3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia w celach wskazanych w pkt. 1 powyżej.

 4. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.

 5. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 6. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy dane są przechowywane na czas ich realizacji oraz na podstawie zgody Klienta –dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

 8. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed utworzeniem tego urzędu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.

 9. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Sprzedawcę do potrzeb i zainteresowań Klienta oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Sprzedawcy na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  1. Regulamin może ulec zmianie. Zmieniony regulamin ma zastosowanie do umów sprzedaży zawartych od dnia dokonanej zmiany i nie narusza zasad, na których zostały zawarte dotychczasowe umowy sprzedaży. Każda zmiana będzie publikowana na stronie www.creativa.sklep.pl w zakładce Regulamin. Sprzedawca udostępnia również treść dotychczasowego Regulaminu z zaznaczeniem daty obowiązywania.

  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy
   o ochronie danych osobowych i ochronie praw konsumentów.

  3. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:

   1. Załącznik nr 1 – Tabela kosztów przesyłki dostarczanej za pośrednictwem przewoźnika – firmy kurierskiej;

   2. Załącznik nr 2 - formularz reklamacyjny;

   3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.

 

Załącznik nr 1

 

Tabela kosztów przesyłki dostarczanej za pośrednictwem przewoźnika – firmy kurierskiej

 

Forma wysyłki

Przelew

(zł brutto)

Za pobraniem

(zł brutto)

Przewidywany czas dostawy

Za pośrednictwem firmy kurierskiej

36,00

36,00 + prowizja2)

1-3dni

 

1) Przy zakupach powyżej 1000 zł brutto i płatności przelewem Sprzedawca pokrywa koszt dostawy na terenie Polski*

* Kwota powyżej której Sprzedawca pokrywa koszty wysyłki może ulec czasowemu zmniejszeniu w ramach akcji promocyjnych.

2) Przy zakupach z opcją wysyłki za pobraniem pobierana jest prowizja w wysokości min 10,00zł brutto lub liczonej według wzoru i widocznej w trakcie składania zamówienia:

prowizja = (wartość zamówienia x 0,03) + 5zł

 

 

Załącznik nr 2

 

Formularz reklamacyjny

 

Imię i nazwisko/Firma: ………………………………………………………………………………

Ulica: …………………………………………………………………………………………………..

Kod, miasto: ……………………………

Telefon: …..……………………………..

Nr zamówienia: ……………………...

Data zakupu: …………………………..

Data zgłoszenia reklamacji:……………………………

Nazwa towaru:……………………………………………………..

Cena brutto towaru: ……………………………………………

Data zakupu: ……………………………………………………….

Data wykrycia wady: …………………………………………...

Dokładny opis wady: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………

Reklamowany towar prosimy przesłać na adres każdorazowo wskazany przez Sprzedawcę.

Uwaga!

Warunkiem przyjęcia reklamacji jest odesłanie towaru w komplecie dowodem zakupu towaru oraz dokładnie wypełnionym formularzem reklamacyjnym.

 

……………………………………………………………..

Data i podpis

 

Załącznik nr 3

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU PRZEZ KONSUMENTA lub Przedsiębiorcy-Konsumenta OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Sprzedawca: Cube Art Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Godebskiego 31b, 62-800 Kalisz

 

 

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

Nazwa produktu

Cena brutto

Ilość zwracanych sztuk

Wartość brutto
(cena brutto x ilość)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*)

 

numer otrzymanej faktury VAT (*) / paragonu (*) / zamówienia (*)

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)/Firma Przedsiębiorcy-Konsumenta, NIP, REGON

 

Adres konsumenta(-ów)/ Przedsiębiorcy-Konsumenta

 

nr rachunku bankowego Konsumenta do zwrotu należności:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis konsumenta(-ów) lub Przedsiębiorcy-Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

Zwracane produktu dostarczam(y) na adres:

Creativa
Okrężna 10
19-300 Ełk

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ